Política de privacitat

A TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL
B17951708
Closa d‘en Llop, 112 – 17130 – L‘Escala – Girona
972770220
info@fustafisa.com
A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.
Tractament de les dades dels clients
1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol•licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no es facilitin les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
2. Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l‘interessat no sol•liciti la seva supressió, i si s‘escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les seves dades és:
• Execució d‘un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art 6.1.b).
• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
• Gestoria, amb la finalitat de portar la comptabilitat i facturació de la empresa (requisit contractual).
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d‘altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l‘exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l‘exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l‘adreça del responsable del tractament: info@fustafisa.com.
Quan es realitzi l‘enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l‘interès legítim del responsable, l‘interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l‘exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l‘Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial
• Dades econòmiques

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web
1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s‘han interessat en els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l‘enviament de comunicacions comercials inclusive per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
2. Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l‘interessat no sol•liciti la seva supressió..
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les seves dades és:
• Execució d‘un contracte: Gestió de potencials clients que s‘han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b). • Consentiment de la persona interessada: Enviar comunicacions comercials, inclusive per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art. 21)
• Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d‘altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l‘exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l‘exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l‘adreça del responsable del tractament: info@fustafisa.com
Quan es realitzi l‘enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l‘interès legítim del responsable, l‘interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l‘exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l‘Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball
1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
2. Durant quant temps conservarem les seves dades?
Dos anys des de la última interacció.
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les seves dades és:
• Execució d‘un contracte: Gestió dels Currículum Vitae entregats per el candidat per realitzar els processos de selecció de personal per la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).
4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d‘altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l‘exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l‘exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l‘adreça del responsable del tractament: info@fustafisa.com
Quan es realitzi l‘enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l‘interès legítim del responsable, l‘interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l‘exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l‘Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.

Tractament de les dades del personal
1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, segurs socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, en el seu cas. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
2. Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació laboral amb la entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les seves dades és:
• Execució d‘un contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art.6.1.b).
• Compliment d‘una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, segurs socials i cotitzacions; registre de jornada; gestió de accidents laborals, en el seu cas. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals; Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d‘octubre, pel qual s‘aprova el text refós de la Llei de l‘Estatut dels Treballadors; Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d‘octubre pel qual s‘aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social; Real Decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball; RGPD arts. 6.1.c y 9.2.b). Real Decret 902/2020, de 13 d‘octubre, d‘igualtat retributiva entre dones i homes.
4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració Tributària, Seguretat Social i Mutua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a segurs socials (requisit legal).
• Banc i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les nòmines (requisit contractual).
• Fundació estatal de formació per a l‘ocupació (FUNDAE), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació de treballadors (requisit contractual).
• Gestoria, amb la finalitat de gestió de la relació laboral (requisit contractual).
• Servei de prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d‘altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l‘exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l‘exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l‘adreça del responsable del tractament: info@fustafisa.com.
Quan es realitzi l‘enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l‘interès legítim del responsable, l‘interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l‘exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l‘Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.
• Dades econòmiques.
Es tracten les següent categories de dades especials: salut.

Tractament de les dades de proveïdors
1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte. En el cas de que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
2. Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l‘interessat no sol•liciti la seva supressió, i si s‘escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les seves dades és:
• Execució d‘un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
• Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
• Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents (requisit contractual).
• Gestoria, amb la finalitat de realitzar la comptabilitat i facturació de la empresa (requisit contractual).
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d‘altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l‘exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l‘exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l‘adreça del responsable del tractament: info@fustafisa.com.
Quan es realitzi l‘enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l‘interès legítim del responsable, l‘interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l‘exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l‘Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.
• Dades econòmiques.

Tractament de les dades de vídeo vigilància
1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de garantir la seguretat de les persones, béns i instal•lacions, així com controlar i dirigir l‘activitat laboral utilitzant els sistemes de vídeo vigilància del responsable. En el cas que no faciliti les seves dades personals,no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
2. Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Jutjats i Tribunals.
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les seves dades és:
• Execució d‘un contracte: Real Decret Llei 2/2015, per el qual s‘aprova el text refós de la Llei de l‘Estatut dels Treballadors (art. 20.3); Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals (art.89).
• Missió a Interès públic: Tractament necessari per al compliment d‘una missió realitzada en interès públic o en l‘exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta en la ā€œGuia sobre l‘ús de vídeo càmeres per seguretat i altres finalitatsā€, publicada per l‘Agència Espanyola de Protecció de Dades.
4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d‘aportar les imatges si s‘ha comès una falta d‘àmbit laboral (requisit legal).
5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d‘altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l‘exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l‘exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l‘adreça del responsable del tractament info@fustafisa.com.
Quan es realitzi l‘enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l‘interès legítim del responsable, l‘interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l‘exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l‘Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Imatge / Veu